ความสำเร็จของนักเรียนทุกรุ่นของ “แลชเพอทิส”

เน้นการฝึกฝนให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง

มุ่งพัฒนาฝีมือจากการปฏิบัติและลงมือทำ โดยใช้หุ่นจริงในการฝึก

สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อสอบแข่งขันในระดับสากล “TNL Taiwan Lash Association”

ความสำเร็จของผู้เรียน นั้นเป็นความภาคภูมิใจของผู้สอน “แลชเพอทิส” มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนทุกท่านได้รับความรู้ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง โดยการสอนที่จะเน้นในเรื่องของการลงมือปฏิบัติ และการวางรากฐานของความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปต่อยอดในด้านการฝึกฝน และพัฒนาฝีมือ โดยหลักสูตรจะเป็นเทคนิคพิเศษเฉพาะในด้านการต่อขนตา และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตราฐานสากล เน้นความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

นักเรียนของ “แลชเพอทิส” ทุกคน นอกจากจะเรียนรู้เทคนิคการต่อขนตาแล้ว ทาง “แลชเพอทิส” ยังมีรูปแบบของการฝึกฝน เพื่อเน้นพัฒนาฝีมือโดยแบ่งเป็นระดับขั้นตอน เพื่อช่วยให้เกิดความชำนาญ และส่งเสริมทักษะที่เรียน ให้สามารถนำไปต่อยอด การลงมือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาธุรกิจ และสามารถประกอบอาชีพได้ทันที

สำหรับความสำเร็จของนักเรียนทุกรุ่นของ “แลชเพอทิส” เมื่อจบหลักสูตรของการเรียนการสอนหลังจากนักเรียนได้ส่งการบ้าน และได้เข้ามาทำการทดสอบการต่อขนตาเบื้องต้นเสร็จสิ้น ทาง “ แลชเพอทิส”  จะมอบใบประกาศนียบัตรให้เพื่อแสดงให้เห็นว่านักเรียนได้ผ่านหลักสูตรเทคนิคการต่อขนตา ซึ่ง เนื้อหาหลักสูตรการต่อขนตาเทคนิคพิเศษ 3D จะสามารถใช้เพื่อเข้าร่วมสอบแข่งขันในระดับขั้นพื้นฐาน ของ TNL Taiwan Lash Association จากประเทศไต้หวัน ได้ ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้ที่อัดแน่นแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ก้าวเข้ามามีบทบาทของการทดสอบในระดับสากลได้อีกด้วย

 

เช่นเดียวกัน สำหรับน้องนุ๊กนิ๊ก จากร้าน P fairy nail & spa ( สาขา RCA ) ซึ่งเป็นหนึ่งในนักเรียนของหลักสูตรการต่อขนตาด้วยเทคนิคพิเศษ 3D  ( การต่อขนตาแบบเส้นต่อเส้น ) รุ่นที่ 5  ของ ” แลชเพอทิส ”

หลังจากที่ผ่านการเรียนการสอนภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ในหลักสูตรของการต่อขนตาเทคนิค 3D พิเศษ ( รูปแบบการต่อขนตาแบบเส้นต่อเส้น ) ไปเป็นเป็นที่เรียบร้อย แล้ว นักเรียนจะได้รับการบ้านเพื่อนำกลับไปฝึกฝนและเพื่อพัฒนาฝีมือ ของตนเอง ก่อนเข้ามาทำการทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนดพร้อมกับรับใบประกาศนียบัตร  ซึ่งในระหว่างการฝึกฝนนั้น หากนักเรียน มีคำถามใดๆก็ สามารถสอบถามคุณครูผู้สอนได้โดยตรง เช่นเดียวกันกับ เมื่อได้รับการสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นหากยังคงมีคำถามก็สามารถนำมาปรึกษากับทางคุณครูได้ตลอด

เพราะ “แลชเพอทิส” ใส่ใจมุ่งมั่นให้นักเรียนทุกคนสามารถนำความรู้จากหลักสูตร ไปต่อยอดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและก้าวสู่การประกอบอาชีพได้จริง

————————–

หลักสูตรการต่อขนตารูปแบบ 3D

หลักสูตรการต่อขนตารูปแบบ 6D

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มที่  www.lashpertist.com

Tel :  02-664-6242

Line : @Lashpertist

IG : LashPertist.Official